Конкурс

Датум објаве: 27.01.2022.  Датум истека рока за пријављивање: 26.03.2022.

Конкурс 2022 за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње у области културе и уметности

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број 451-04-00165/2022-05 од 25. јануара 2022. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/21)

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

расписује

 

КОНКУРС 2022

за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње 

у области културе и уметности

 

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је суфинансирање међународних програма/пројеката који се реализују у Републици Србији у 2022. години, а који доприносе развоју међународне билатералне и мултилатералне сарадње, и то: конференција, семинара, радионица и других стручних скупова, као и резиденцијалних програма у области културе и уметности.

 

Приоритет за финансирање имају:

 • конференције, семинари, радионице и други стручни скупови, подржани од стране међународних организација, министарстава културе и других релевантних међународних партнера, који доприносе развоју стручних капацитета кроз размену знања и искустава;
 • пројекти који се реализују у сарадњи са више иностраних партнера, при чему ће предност имати земље са којима Република Србија има потписане међународне уговоре о културној сарадњи (видети листу потписаних докумената на званичној страници Министарства: https://www.kultura.gov.rs/tekst/65/sektor-za-medjunarodne-odnose-i-evropske-integracije-u-oblasti-kulture.php).

 

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ Конкурса је пружање финансијске подршке програмима/пројектима, који се реализују у Републици Србији, а доприносе развоју и јачању међународне стручне сарадње и размени искустава и добрих пракси у области културе и уметности, у складу са приоритетима међународне сарадње и културне политике Републике Србије.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури са седиштем на териториjи Републике Србиjе, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Право учешћа на конкурсу немају аматерска удружења и организације, нити физичка лица.

 

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми и мерила на основу којих ће стручна комисија за избор пројеката, образована од стране Министарства културе и информисања, оцењивати пројекте пријављене на конкурс утврђени су чланом 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РСˮ бр. 105/16 и 112/17), (видети на https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php ).

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

 

1)  усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима

конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта, и то:

- стручни, односно уметнички капацитети;

- неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности програма/пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Конкурс покрива:

 1. међународне путне трошкове (експерата/аутора/уметника);
 2. трошкове смештаја/боравка у Републици Србији;
 3. трошкове превода/титловања презентација на српски језик (искључиво за програме у којима учествују подржани експерти/аутори/уметници)
 4. трошкове превода и публиковања зборника радова са стручног скупа;
 5. трошкове техничке реализације онлајн догађаја;
 6. остале трошкове (нпр. трошкове снимања и постпродукције видео материјала са скупа).

Конкурс не покрива: трошкове хонорара/дневница, месечни најам/закуп простора (сале односно канцеларије за припрему скупа), трошкове телефона и поштанских услуга, канцеларијски материјал, књиговодствене трошкове, трошкове проба, трошкове репрезентације, трошкове фотокопирања, одржавање wеб странице, трошкове провизија и одржавања банковних рачуна, трошкове кредитних обавеза према банци и лизингу, дуговања, казне, судске трошкове, трошкове такси превоза, трошкове комуналија, обезбеђења, уопште трошкове из редовне делатности (материјалне трошкове), као ни друге индиректне трошкове.

 

Максимални износ по пројекту не сме да прелази 400.000,00 динара.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу који се може преузети са званичне интернет стране Министарства културе и информисања: www.kultura.gov.rs.

Уз уредно попуњен и оверен образац пријаве (попуњава правно лице), учесник конкурса је обавезан да достави следећа документа која чине саставни део конкурсне документације, сложенa по наведеном редоследу:

 1. Податке о подносиоцу („лична картаˮ и кратак преглед реализованих активности организације у протеклом периоду);
 2. Детаљан опис пројекта / Word - до 1.500 речи / као и прелиминарни програм/агенду скупа;
 3. Кратке биографије предложених учесника (експерата/аутора/уметника);
 4. Потписану стручну рецензију (у наведеној области) – један примерак;
 5. Детаљно разрађен буџет - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ који се потражује од министарства (%) / Word/ у приложеној табели/
 6. Опционо - документацију пројекта (у pdf формату): уводне текстове, фотографије, штампани материјал и/или материјал на CD-у;
 7. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) – подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног документа, која је саставни део конкурсног формулара.

 

Важне напомене

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе и информисања разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те није могуће извршити накнадну промену корисника средстава, нити промену самог пројекта - уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

 

 1. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:

 

 • неопходни за спровођење активности и усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе и информисања Републике Србије.

 

 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

 

Конкурс траје од 27. јануара до 26. марта 2022. године.

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве за Конкурс, уз комплетирану конкурсну документацију, достављају се најкасније до петка, 26. марта 2022. године, и то:

 

 

као и у истом року (обавезно) и

 

 • поштом у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе и информисања

Влајковићева 3, 11000 Београд

са назнаком

Конкурс 2022 за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње

у области културе и уметности“

 

За сваки пројекат подноси се посебна пријава.

 

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

 

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

 

Достављени конкурсни материjал се не враћа.

 

Резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  Министарства културе и информисања (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка подношења пријава. На тај начин, Министарство културе и информисања обавестиће све подносиоце пријава и ширу јавност о резултатима конкурса.

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За сва питања у вези са поступком пријављивања на Конкурс 2022 за суфинансирање програма и пројеката међународне сарадње у области културе и уметности, заинтересовани се могу обратити телефонским путем, на број: 011/29 27 897.