Конкурс

Датум објаве: 01.02.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 31.03.2023.

Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове за 2023. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 105/16 и 112/17), Одлуке о расписивању конкурса број 451-04-15/2023-04 од 30. jануара 2023. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 138/22)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе

 

расписује

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката у области културе и уметности

који су подржани кроз међународне фондове

за 2023. годину

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су финансијски подржани кроз следеће међународне фондове, а реализују се у 2023. години:

 • Програми ЕУ:

- Креативна Европа - потпрограм „Култура“

- Програми прекограничне сарадње (IPA)

- Дунавски транснационални програм (DTP)

- Јадранско-јонски транснационални програм (ADRION)

 • УНЕСКО
 • Централнo-европска иницијатива (CEI)
 • Европска културна фондација (ECF)
 • други међународни фондови који пружају подршку пројектима у области културе и уметности

Не разматрају се:

-  пројекти подржани средствима из фондова билатералне сарадње, фондова дипломатско-конзуларних представништава и/или приватних међународних фондова;

- пројекти из области медија, филма и других аудио-визуелних делатности (уколико подразумевају (ко)продукцију), подржани у оквиру потпрограма МЕДИА програма Креативна Европа или Европског филмског фонда Еуримаж (Eurimages) Савета Европе и сл.

 

ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је системска подршка развоју међународне сарадње у сектору културе кроз подршку пројектима који су суфинансирани у оквиру међународних фондова.

На овај начин примењују се европски и међународни стандарди и обезбеђују услови за квалитетно спровођење пројеката од стране корисника, у циљу јачања капацитета актера на територији Републике Србије и подстицањa развоја система културе.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури (искључиво правна лица) са седиштем на територији Републике Србије, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Право учешћа на конкурсу немају:

Лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

 

ИЗНОС ДОСТУПНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ

Средства за суфинансирање пројеката су омогућена у износу:

а) до 30% од вредности годишњег буџета пројекта за 2023. годину, подносиоца апликације Mинистарству, уколико се ради о партнеру на пројекту или

б) до 40% од вредности годишњег буџета пројекта  за 2023. годину, подносиоца апликације Mинистарству, уколико се ради о носиоцу/координатору пројекта

 

КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми и мерила за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије утврђени су члановима 3. и 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).

Критеријуми на основу којих ће Конкурсна комисија за избор пројеката, коју образује Министарство културе, оцењивати пројекте пријављене на конкурс су:

 

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети подносиоца / корисника потребни за реализацију пројекта и то:

(а) стручни, односно уметнички капацитети и

(б) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Приоритет имају пројекти који:

- имају високе креативне домете и који на инспиритиван начин представљају културно наслеђе и савремено културно стваралаштво;

- имају висок степен репрезентативности на међународном плану (тема, учесници, партнери и др.);

- имају иновативан приступ у реализацији.

 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА КОНКУРСА

Конкурс је отворен од 1. фебруара  до 31. марта 2023. године.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Учесник конкурса је у обавези да достави следећа документа која чине саставни део конкурсне документације, сложена по наведеном редоследу:

 1. Уредно попуњен и оверен образац пријаве (попуњава правно лице), преузет са званичне интернет стране Министарства културе: www.kultura.gov.rs;
 2. Копију потписаног уговора и/или одлуке* о одобреним средствима од стране међународног фонда;
 3. Доказ о партнерству и сарадњи (уговор, споразум и сл.);
 4. Податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта („лична карта“ и кратак преглед реализованих активности у протеклом периоду);
 5. Детаљан опис пројекта;
 6. Детаљну спецификацију трошкова за пројектне активности за чију се реализацију потражују средства од Министарства у 2023. години;
 7. Биографије кључних експерата на пројекту;
 8. Oпционо - документацију пројекта: фотографије, штампане материјале и/или материјал на дигиталном носачу или као линк до 1 MB - We Transfer, са истеком бар 7 дана након завршетка конкурса;
 9. Копију потврде о регистрацији код надлежног органа (извод из регистра АПР, односно регистра другог надлежног органа који води службену евиденцију о подносиоцу) - подносилац је дужан да попуни Изјаву о начину прибављања предметног документа, која је саставни део конкурсног обрасца;

 * исплата средстава након потписаног и достављеног уговора са међународним фондом.

 

Напомена:

Уколико је носилац пројекта подржаног од стране међународног фонда установа или удружење из Републике Србије, а постоји још партнера на пројекту из Србије, носилац пројекта обједињено аплицира за средства код Министарства културе за цео пројекат и у име свих партнера.

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ

 

Пријаве за Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове за 2023. годину, уз комплетирану конкурсну документацију, достављају се најкасније до петка, 31. марта 2023. године и то:

 

(* у мејлу у делу “Subject” уписати назив подносица)

 

као и у истом року (обавезно) и

 

 • поштом – у једном (1) примерку, на адресу:

 

Министарство културе

Влаjковићева бр. 3, 11000 Београд

 

са назнаком за

 

„Конкурс – Међународни фондови 2023

 

За сваки пројекат се подноси посебна пријава.

 

За оцену благовремености подношења пријаве на конкурс, меродаван је датум предаје пошиљке пошти односно потврда (жиг поште).

 

Неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

 

За вишегодишње пројекте, подносе се посебне пријаве за суфинансирање у оквиру сваке буџетске године.

 

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву и то, у року који не може бити краћи од осам (8) дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди пријаву у року.

 

Достављени конкурсни материjал се не враћа. 

 

НАПОМЕНЕ

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе разматра пријављене пројекте и доноси образложени предлог одлуке о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту. Средства се додељују наменски за конкретан пројекат и није могуће извршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Резултати конкурса биће обjављени на званичној интернет страни Министарства културе (www.kultura.gov.rs), најкасније 60 (шездесет) дана од дана завршетка подношења пријава.
 3. У вези са наменским коришћењем додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова;
 • стварни трошкови подносиоца пријаве и/или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе Републике Србије.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За сва питања у вези са поступком пријављивања на Конкурс за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове за 2023. годину, заинтересовани се могу обратити на електронску адресу: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs (са обавезном назнаком: ПИТАЊЕ), или на телефон број: 011/ 29 27 881.