Конкурс

Датум објаве: 15.11.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 14.01.2024.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2025

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 ˗ исправка, 6/20, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), члана 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник  РС”, бр. 62/0647/1193/1299/13 - др. пропис, 125/14 - др. пропис, 95/15 - др. пропис, 83/1691/16 - др. пропис, 104/16 - др. закон, 96/17 - др. пропис, 89/18 - др. пропис, 95/18 - др. закон, 86/19 - др. пропис, 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон и 124/2022 – усклађени дин. изн) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 105/16 и 112/17),

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2025

Позивамо вас да искажете интересовање за учешће у програму Престоница културе Србије 2025 попуњавањем Упитника који можете преузети на сајту Министарства културе.

У оквиру Програма Престоница културе Србије, Министарство културе Републике Србије пружа подршку јединицама локалне самоуправе  (у даљем тексту ЈЛС), односно граду/општини или групи подносилаца који ће одредити међу собом носиоца пројекта, да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, ојачају културну инфраструктуру, културну продукцију, обогате културну понуду и да се у години титуле представе јединственим културним и уметничким програмом.

Изабрaне ЈЛС понеће титулу – Престоница културе Србије, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центар развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет програма је подстицање равномерног локалног развоја ЈЛС кроз подршку годишњем програму инфраструктурних и културних активности и подстицање децентрализације културе, с циљем креирања јединственог културног идентитета.

 

Основни циљ програма:

 1. Обједињена подршка локалним самоуправама ради развоја инфраструктуре и културних капацитета локалних самоуправа.
 2. Подизање квалитета културног живота једне или више ЈЛС.
 3. Покретање културног, уметничког и туристичког развоја ЈЛС кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма традиционалних и савремених форми, оживљавање постојећих институција културе али и покретање нових и савремених институција.
 4. Заштита, промоција и презентација културног материјалног и нематеријалног наслеђа и изградња и обнова објеката културе и других пројеката културне инфраструктуре.
 5. Подстицање доношења стратегија културног развоја на локалном нивоу са акцентом на укључивање грађана и професионалаца у процесе креирања и спровођење културних политика на нивоу ЈЛС.
 6. Подстицање, афирмисање и подршка савременом стваралаштву.

 

Општи циљеви програма:

 1. Позиционирање градова, општина и група ЈЛС као културно-туристичких центара утемељено на аутентичности и јединствености културног идентитета.
 2. Развој капацитета у области културе путем унапређења културног живота кроз осмишљавање и спровођење инвестиција у култури и оснаживање креативних и иновативних програма.
 3. Заштита, обнова и ревитализација културног наслеђа кроз иновативне моделе презентације и употребе.
 4. Изградња нових и нова употреба постојећих јавних објеката и отворених јавних и зелених простора за програме културе.
 5. Развој људских капацитета и окупљање креативног и стручног миљеа у области културе.

Програм Престоница културе Србије допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, креативне и културне индустрије, заштиту и унапређење културног наслеђа, иновативно коришћење јавних простора, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви програма

 1. Развој стратешког приступа у области културе и развој културних политика у јединицама локалне самоуправе.
 1. Подстицаj остваривању доприноса културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким приоритетима.
 2. Јачање културних капацитета на локалном нивоу, као и унапређење међуресорне (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторске (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња.
 3. Обогаћивање културне понуде и подизање квалитета и разноврсности културних садржаја.
 4. Очување и унапређење културне разноликости и интеркултуралног дијалога.
 5. Унапређење и осавремењивање културне инфраструктуре.
 6. Заштита и ревитализација споменика културе.
 7. Унапређење регионалне и међународне културне размене и сарадње.
 8. Унапређење доступности културних садржаја свим грађанима и подстицање културне партиципације са посебним освртом на осетљиве друштвене групе.
 9. Стварање подстицајног окружења за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

 

Услови/право учешћа

Програм је отворен за ЈЛС у Републици Србији осим за градове Београд, Нови Сад и претходне ЈЛС које су претходно изабране за Престоницу културе Србије.

Подносилац пријава је искључиво ЈЛС (град или општина) односно група подносилаца.

Подносилац пријаве може бити Јединица локалне самоуправе односно град/општина или група подносилаца који ће одредити међу собом једног носиоца пројекта тј. један град/општину који ће бити потенцијална престоница.

Приликом избора Престонице културе Србије водиће се рачуна о инвентивности и дугорочној одрживости програма. Посебно ће се узети у обзир и опредељени професионални капацитети за реализацију пројеката у области програма и инфраструктуре, финансија, области маркетинга и менаџмента пројеката.

Подносиоци пријава на програм Престоница културе Србије имају право учешћа и на другим програмима Министарства културе.

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), посебно ће се водити рачуна и о:

 • Квалитету, концепту садржаја и формату представљања (броју и разноликости планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера);
 • релевантности садржаја;
 • моделима евалуације и индикаторима;
 • укључености организација цивилног друштва и привредних субјеката;
 • партиципацији становништва, а посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма;
 • афирмисању специфичности локалних културних идентитета;
 • буџету (избалансираности и свеобухватности структуре буџета према: области, програмима и инвестиционим и инфраструктурним улагањима);
 • степену поседовања потребне документације за реализацију пројеката културне инфраструктуре и
 • видљивости пројекта (маркетиншки план активности).
 • реалној изводљивости планираних пројеката.

 

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ:

 • Година титуле почиње предајом титуле наредном граду или општини – носиоцу титуле.
 • Свака општина, град и група ЈЛС, након освајања титуле Престонице културе Србије, у  обавези је да организује посебан програмски и организациони тим, ангажован пре свега на припреми и реализацији године титуле.
 • Свака општина, град и група ЈЛС након освајања титуле Престонице културе Србије, у обавези је да припреми финалну програмску књигу у штампаном издању за јавност у форми извештаја о реализованим пројектима.
 • Свака општина, град или група ЈЛС након освајања титуле Престонице културе Србије, у обавези је да припреми и организује церемонију отварања, мултимедијални извођачки догађај којим симболички почиње година титуле.
 • Свака општина, град или група ЈЛС, након освајања титуле Престонице културе Србије, у  обавези је да има фото и видео архиву догађаја који се реализују током године титуле.

Општи план финансирања:

Поред тога што програм Престоница културе Србије финансирају Министарство и ЈЛС, посебно ће се, приликом селекције, водити рачуна и о постојању других извора (су)финансирања, које ће ЈЛС обезбедити у својим буџетима.

Приликом планирања буџета, обавезно је уврстити и трошкове ангажовања чланова тима за реализацију пројекта, као и тима за стручни надзор за пројекте културне инфраструктуре као и трошкове екстерне ревизије пројекта.

Пријава на Јавни позив за исказивање интересовања за учешће у програму Престоница културе Србије 2025 врши се достављањем попуњеног упитника, штампано и електронски од 15. новембра 2023. године до 14. јануара 2024. године.

Штампани, потписани Упитници за достављају се на адресу Влајковићева 3, Београд, Министарство културе у 5 примерка са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2025.

Попуњени Упитници достављају се и на мејл адресу:

prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs

Министар културе ће на основу образложеног Предлога решења о избору пројеката стручне комисије, донети Решење о додели средстава по наступању примене Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Резултати Конкурса биће објављени на званичној интернет страници Министарства културе www.kultura.gov.rs.

Достављени материјали се не враћају.

Упитник се може преузети на сајту Министарства културе.

За сва питања везана за поступак аплицирања на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2025 можете послати упит на мејл:

prestonicakulturesrbije@kultura.gov.rs .