Конкурс

Датум објаве: 27.11.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 26.12.2023.

Конкурс

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16-испр. и 6/20, 47/21 и 78/21), Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник  РС", бр. 62/06, 47/11, 93/13, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн. и 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - усклађени дин. изн., 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18-др.закон, 86/19 - усклађени дин. изн., 126/20- усклађени дин. изн., 99/21- усклађени дин. изн.и 111/21- усклађени дин. изн.,), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  ("Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и Решења о расписивању конкурса бр.: 000381790 2023 11800 002 001 640 006 од 22. новембра 2023. године

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
 Расписује

К О Н К У Р С
ГРАДОВИ У ФОКУСУ 202
4

У оквиру програма ГРАДОВИ У ФОКУСУ, Министарство културе Републике Србије (у даљем тексту: Министарство), расписује конкурс под називом Градови у фокусу 2024, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа (у даљем тексту: ЈЛС) да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима (уметницима, сарадницима, односно стручњацима у култури) као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду. Изабрaне ЈЛС понеће титулу - Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.

Предмет конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији одабране ЈЛС. Годишњe предлоге програма ЈЛС ће достављати у виду конкурсне документације - пројекта.

Општи циљеви Програма:

 1. Унапређена област културе и уметности у локалним срединама;
 2. oбогаћен културни живот;
 3. подстакнут развој креативности и културне разноликости;
 4. препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.

Програм Градови у фокусу допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.

Специфични циљеви Програма

 1. Подстакнут допринос културе дугорочном и одрживом развоју ЈЛС у складу са њиховим стратешким  приоритетима;
 2. ојачани капацитети културе на локалном нивоу, као и унапређена међуресорна (образовање, истраживање, животна средина, урбани развој, социјална политика, економски развој и културни туризам) и међусекторска (јавни, приватни и цивилни сектор) сарадња;
 3. обогаћена културна понуда и подигнут квалитет садржаја;
 4. очувана и унапређена културна разноликост и интеркултурни дијалог;
 5. унапређена и осавремењена културна инфраструктура;
 6. заштићени и ревитализовани споменици културе;
 7. унапређена регионална и међународнa културнa разменa и сарадњa;
 8. унапређена доступност културних садржаја свим грађанима и подстакнута културна партиципација са посебним освртом на осетљиве друштвене  групе;
 9. створено подстицајно окружењe за креативне изразе самосталних уметника и појединаца у култури.

Услови/право учешћа на конкурсу

Конкурс је отворен за ЈЛС у Републици Србији.

Подносилац пријава је искључиво ЈЛС (град или општина).

Приликом избора пројеката/програма ЈЛС водиће се рачуна о равномерној регионалној заступљености.

С обзиром да су подносиоци пројекта ЈЛС, сви субјекти у култури независно од овог Програма, имају право да са другим пројектима аплицирају на остале конкурсе Министарства за суфинанирање пројеката у датој години.

Поред критеријума који су предвиђени Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, посебно ће се водити рачуна и о:

 • Квалитету, концепту садржаја и формату представљања (броју и разноликости планираних културних догађаја и манифестација на годишњем нивоу локалног, националног и међународног карактера);
 • релевантности садржаја;
 • моделима евалуације и индикаторима;
 • укључености организација цивилног друштва и привредних субјеката;
 • партиципацији становништва а посебно осетљивих друштвених група у реализацији програма;
 • афирмисању специфичности локалних културних идентитета и тсл.;
 • буџету (избалансираности и свеобухватности структуре буџета према: области, програмима и инвестиционим и инфраструктурним улагањима);
 • степену поседовања потребне документације за реализацију инфраструктурних подпројеката и
 • видљивости пројекта (маркетиншки план активности).

Општи план финансирања:

Поред тога што програм Градови у фокусу финансирају Министарство и ЈЛС, посебно ће се приликом селекције водити рачуна и о постојању других извора (су)финансирања, а поготово за део средства које ће ЈЛС обезбедити у својим буџетима и за које морају доставити доказ о наменски планираним и опредељеним средствима у буџету за наведени пројекат.

Приликом планирања буџета, обавезно је уврстити и трошкове стручног надзора за инфраструктурне подпројекте као и трошкове екстерне ревизије пројекта.

Пријаве се подносе на конкурсном формулару и достављају у штампаној и електронској форми Министарству.

Пријава на Конкурс траје од  27. новембра до 26. децембра 2023. године и биће обљављен у дневном листу НИД КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД (према Уговору бр. 402-02-17/2023-07/4 од 10.04.2023.) као и на званичној интернет страници Министарства.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници Миистарства, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Консултације су обавезне за све заинтересоване ЈЛС са задуженим лицем из министарства (Ђурђијана Јовановић) по договореном распореду и трају до задњег дана расписаног конкурса.

ЈЛС чији су пројекти, у протеклих шест конкурсних циклуса финансијски подржани на конкурсу ГРАДОВИ У ФОКУСУ имаће додатну обавезу да посебно образложе мерљивим средствима, тј. индикаторима, по слободном избору, степен:

 • подршке развоју културних капацитета;
 • унапређења области културе и уметности у својој средини;
 • oбогаћења културног живота;
 • подстакнутости развоја креативности и културне разноликости заједнице;
 • препознавања специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице,

полазећи од базних вредности године када су добили средства.

На пример:

 • повећан број посетилаца за 10%;
 • повећан број програма за 15%;
 • дуплиран број партнера;
 • увећан број медијских објава 3 пута;
 • увећана финансијских средстава за 7%;
 • препознате специфичности заједнице: дијалект, свила, боја, амбијент, архитектура, епоха, структура становништва и тсл.

Пријаве се достављају у два (2) примерка, поштом на адресу:

Министарство културе

Влајковићева бр.3, 11000 Београд

са назнаком - Конкурс Градови у фокусу 2024

и електронским путем (само формулар у ворд документу) на адресу: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

Формулар за пријаву се може преузети на званичној интернет страни Министарства: www.kultura.gov.rs

Достављени материјали се не враћају.

НАПОМЕНА:  

 1. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.
 2. У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Контакт особa:

Ђурђијана Јовановић

моб: 064/ 6705 316;

инт. адр.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

* Београд и Нови Сад неће бити разматрани, имајући у виду напредну  културну инфраструктуру ових градова