Конкурс

Датум објаве: 05.12.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 15.01.2024.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2024. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Одлуке о расписивању конкурса број: 000405020 2023 11800 001 013 630 002 од 01.12.2023. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину  („Службени гласник РС“, бр. 92/23)

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију расписује

К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање проjеката из области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србиjи у 2024. години

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА jе финансирање или суфинансирање пројеката у областима откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, коришћења и управљања културним наслеђем, библиотечко-информационе делатности и дигитализацијe културног наслеђа.

 

Конкурс се односи на пројекте из следећих области:

 1. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање непокретним културним наслеђем;
 2. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање археолошким наслеђем;
 3. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање музејским наслеђем;
 4. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање архивском грађом;
 5. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање нематеријалним културним наслеђем;
 6. откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање старом и ретком библиотечком грађом и
 7. библиотечко-информациона делатност;
 8. Дигитализација културног наслеђа.

 

Конкурс за све наведене области отворен je од 05.12.2023. године до 15.01.2024. године.

 

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА jе допринос очувању, истражености, заштити, одрживом коришћењу и доступности културног наслеђа, као и унапређење делатности заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности и допринос дигитализацији културног наслеђа у Републици Србиjи.

 

У оквиру појединачних области конкурса дефинисане су следеће теме, са утврђеним минималним односно максималним износом који ће се финансирати или суфинансирати по пројекту:

 

ТЕМЕ КОНКУРСА ПО ОБЛАСТИМА:

 

I - Oбласт откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Извођење радова на конзервацији, рестаурацији и одрживом коришћењу непокретног културног наслеђа – (минимални износ по пројекту 1.000.000 динара)
 2. Израда пројеката за конзерваторско-рестаураторске радове и одрживо коришћење непокретног културног наслеђа – (минимални износ по пројекту 300.000 динара)
 3. Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа јачањем капацитета установа заштите (радови на текућем и инвестиционом одржавању културних добара - објеката у којима су седишта установа заштите) – (минимални износ по пројекту 400.000 динара);  
 4. Презентација и тумачење непокретног културног наслеђа којим се унапређује његова доступност и одрживо коришћење – (минимални износ по пројекту 200.000 динара)
 5. Подстицање знања и едукација у области непокретног културног наслеђа, стручно усавршавање запослених – (минимални износ по пројекту 200.000 динара).
 6. Увид у стање непокретних културних добара, ажурирање података и израда Елабората за допуне/ревизије одлука о проглашењу непокретних културних добара (без лимита).

 

II - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање АРХЕОЛОШКИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Археолошка ископавања – (минимални износ по пројекту 700.000,00динара); 
 2. Археолошка рекогносцирања и геофизичка снимања – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Обрада документације и грађе са старијих археолошких ископавања – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 4. Публиковање резултата истраживања – (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

III - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање МУЗЕЈСКИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Истраживање, евиденитирање, прикупљање, документовање и публиковање музејског наслеђа – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање музејске грађе: осавремењивање, уређење и опремање простора у постојећим габаритима – (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 3. Превентивна заштита, конзервација и рестаурација – (минимални износ по пројекту 300.000 динара); 
 4. Презентација и унапређење доступности музејског наслеђа: изложбе; сталне поставке; иновативни приступи у решавању питања доступности и видљивости неприступачног и неискоришћеног музејског наслеђа – (минимални износ по пројекту 500.000 динара);
 5. Подстицање знања и едукације из области музејског наслеђа ширење и стварање нове публике, иновативни приступи у раду са публиком, едукативне радионице, скупови и конференције – (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

IV - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање АРХИВСКОМ ГРАЂОМ:

Теме:

 1. Истраживање и заштита архивске грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Промовисање архивске делатности и афирмисање свести о значају документа - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Унапређење услова за доступност архивске грађе јавности - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 4. Стварање услова за боље чување, заштиту и одржавање архивске грађе: осавремењивање, уређење и опремање простора у постојећим габаритима – (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

V - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање НЕМАТЕРИЈАЛНИМ КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ:

Теме:

 1. Истраживање и документовање елемената нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији - (минимални износ по пројекту 200.000 динара);
 2. Очување, преношење знања и презентација елемената нематеријалног културног наслеђа - (минимални износ по пројекту 200.000 динара);
 3. Подизање свести о значају нематеријалног културног наслеђа - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);

 

VI - Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање СТАРОМ И РЕТКОМ БИБЛИОТЕЧКОМ ГРАЂОМ:

 Теме:

 1. Конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Проучавање и валоризација старе и ретке библиотечке грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Презентација резултата истраживања и рада на заштити старе и ретке библиотечке грађе - (минимални износ по пројекту 300.000 динара).

 

VII-  БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА делатност:

Теме:

 1. Допринос унапређивању техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 2. Стварање услова за боље чување, заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора: осавремењивање, уређење и опремање простора у постојећим габаритима – (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 3. Подржавање ширења спектра услуга јавних библиотека - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 4. Допринос стручном и научном истраживању и едукацији запослених у области библиотечко-информационе делатности - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);
 5. Подршка издавању стручне литературе у библиотечко - информационој  делатности - (минимални износ по пројекту 300.000 динара);

 

VIII - ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА:

Тема:

 1. Едукација и подизање капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа (максимални износ по пројекту је 750.000 динара)

 

Подтеме:

 • Организовање обука, семинара и радионица за учеснике у процесу дигитализације
 • Дигитализација културног наслеђа у циљу уноса у јединствене информационе системе (без куповине опреме)
 • Организовање јавних догађаја у циљу представљања и промоције дигитализоване грађе као и популаризација процеса дигитализације културног наслеђа.

 

Тема:

 1. Развој апликација и подизање информационо-комуникационих капацитета установа културе за потребе обављања процеса дигитализације културног наслеђа (максимални износ по пројекту је 1.500.000 динара)

 

Подтеме:

 • Развој апликација, платформи и других мултимедијалних решења у области културног наслеђа, које за циљ имају едукацију, представљање, управљање и развој културе, уметности и очувања наслеђа;
 • Набавка опреме за дигитализацију културног наслеђа (неопходна опрема за реализацију пројеката који су предмет Конкурса, а обезбеђују дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације -праћење коришћења опреме и постигнутих резултата), програма и софтверских решења, као и јединствених софтверских решења који су у широј употреби у установама културе за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом и развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран и интероперабилан процес дигитализације културног наслеђа (израда мреже).

 

Тема:

 1. Одржавање и унапређење постојећих и израда нових дигиталних културних водича у области заштите културног наслеђа са циљем подршке развоју културног туризма (максимални износ по пројекту је 2.000.000,00 динара)

 

Дигитални мултимедијални водичи су апликације намењене представљању непокретних културних добара у склопу знаменитих места, просторно културно-историјских целина, археолошких налазишта и презентацији споменика културе као и покретних културних добара у  музејима, музејским збиркама и галеријама.

 

Овом темом су обухваћени пројекти одржавања постојећих културних водича, унапређење већ израђених водича додавањем нових функција у складу са техничким захтевима за израду дигиталних водича и израда нових апликација.

 

У пројекат је потребно укључити презентацију и популаризацију апликације.

 

Технички захтеви за израду дигиталних мултимедијалних водича:

 • дигитални мултимедијални водичи морају бити вишејезични односно да садрже обавезно српски језик (ћирилицу и латиницу) и енглески језик. Поред ових предност ће имати предлози пројеката који у понуди имају неки од светских језика: руски језик, кинески језик, турски језик, немачки језик, француски језик;
 • дигитални мултимедијални водич мора имати навигацију кроз мапу Србије уз пружање културних и административних информација. За развој апликације пожељно је користити Google Maps Api;
 • потребно је да апликација има више филтера за претрагу у циљу једноставног, бржег и оптимизованог коришћења;
 • дигитални мултимедијални водич мора бити развијен тако да буде оперативан са другим апликацијама;
 • неопходна је употреба GPS-а, Bluetooth-а, учитавање кода или других технологија ради омогућавања најекономичнијег коришћења виртуалне изложбе;
 • путем дизајна мапе потребно је посебно назначити информације о смештају, јавном превозу и традиционалним производима;
 • апликација треба да нуди додатне информације о ценама карата, радном времену културне установе, паркингу и приласку за инвалидна лица;
 • дигитални мултимедијални водич је потребно да омогући кориснику да креира сопствену културно-туристичку руту;
 • корисник ће имати могућност пријављивања (check in) на мапи (месту културног локалитета), уз остављање коментара у виду текста и/или постављања фотографије. Коментар посетилаца је потребно да има могућност аутоматског превода;
 • водичи/апликације у себи морају да имају елементе проширене стварности (augmented reality - АR), виртуелну реалност (virtual reality - VR), текстуалне, аудио и видео материјале као и 3Д објекте;
 • алати за директно повезивање са друштвеним мрежама;
 • дигитални мултимедијални водич мора бити компатибилан за коришћење на платформама: Android, IOS и Windows CE;
 • обука запослених у установи где се имплементира апликација у циљу одрживости пројекта као и законом предвиђени период гаранције и одржавања апликације.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на конкурсу, у областима од 1 до 7 (непокретно културно наслеђе;

археолошко наслеђе; музејско наслеђе; архивска грађа; нематеријално културно наслеђе; стара и ретка библиотечка грађа и библиотечко-информациона делатност), имају:

 • установе и друга правна лица регистрована за послове заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, коjи ове послове обављаjу као своjу претежну делатност, на основу закона и других прописа коjима се регулише заштита културног наслеђа и библиотечко-информациона делатност;
 • установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури у сарадњи са установама регистрованим за обављање делатности заштите културних добара и библиотечко-информационе делатности, о чему, уз конкурсну документациjу, достављаjу мишљење надлежне установе заштите или библиотеке.

 

Право учешћа на конкурсу у области 8 (дигитализације културног наслеђа) имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, као и други субјекти у култури.

 

Право учешћа на овом конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

 

Подносиоци пријава могу конкурисати са истим пројектом само на један конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката Министарства културе.

 

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс утврђени су чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) (видети на www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi) гласе, уз поштовање специфичности тих области, и то:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4)финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРЕДНОВАТИ ПРОЈЕКТИ ПРИЈАВЉЕНИ НА КОНКУРС СУ:

 • допринос остваривању права друштвено осетљивих група и/или родној равноправности, а нарочито:
 • истраживање, проучавање, очување и представљање културног наслеђа од значаја за националне мањине у Републици Србији;
 • укључивање особа са инвалидитетом у програме истраживања, проучавања, очувања и представљања културног наслеђа у Републици Србији и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
 • промовисање родне равноправности у области културног наслеђа.
 • степен видљивости пројекта на интернету - за пројекте у области дигитализације;
 • усклађеност са правилницима из области дигитализације - за пројекте у области дигитализације.

 

Министарство културе формираће стручне комисије за избор пројеката за сваку област, које ће извршити оцењивање сваког пројекта на основу вредновања критеријума из члана 3. Уредбе.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 1. Конкурсне комисије које образује Министарство културе разматрају пријављене пројекте и доносе Предлог решења о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.

 

 1. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе Републике Србије.

 

 1. Министарство ће признавати износ дневнице за службена путовања у неопорезивом износу на основу члана 18. тачка 2.  Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС“бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др.закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-УС, 7/2012 – др.закон, 93/12, 114/12–УС, 8/13 – др.закон, 47/13, 48/13 – испр, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон 112/15, и 113/17, 7/18, 95/18,4/19 и 86/19 и 5/2020 – усклађени дин. изн, 153/20, 156/20 – усклађени дин. изн, 6/21 – усклађени дин.изн, 44/21 и 118/21, 138/22, 144/22,  6/23 – усклађени дин.изн. и 92/23).

 

 1. Приказани лимити у оквиру области односе се само на средства која се потражују од Министарства културе за реализацију пројекта. Укупна вредност пројекта може бити виша од наведене у лимиту (средства од Министарства + сопствена/партнерска);

 

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;
 2. добитници средстава на Конкурсима Министарства културе расписаним у 2023.години, за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року.

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА:

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни Министарства, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Пријаве на конкурс подносе се Министарству у року од 05.12.2023. године до 15.01. 2024. године, на одговарајућем пријавном обрасцу у четири (4) примерка са пратећом документацијом у једном (1) примерку, слањем путем поште на адресу:

Министарство културе,

Влајковићева број 3, 11000 Београд

са назнаком – КОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката из области заштите и дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2024. години из области (назив области).

и обавезно електронским путем, на следеће адресе:

 

за област непокретног културног наслеђа                konkurs.nkd@kultura.gov.rs

за област археолошког наслеђа                                  konkurs.arh@kultura.gov.rs

за област музеjског наслеђа                                        konkurs.muzеji@kultura.gov.rs

за област нематеријалног културног наслеђа           konkurs.nmn@kultura.gov.rs

за област архивске грађе                                             konkurs.arhivi@kultura.gov.rs

за област библиотечко-информационе делатности  konkurs.bibl@kultura.gov.rs

за област старе и ретке библиотечке грађе               konkurs.srk@kultura.gov.rs

за област дигитализације културног наслеђа          konkurs.digitalizacija@kultura.gov.rs

 

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;

2) као и други документи наведени у тексту пријаве конкурса (обавезни прилози). 

Пријавни обрасци (формулари за пријаву) за све области на које се односи Конкурс могу се прeузети на званичној интернет страни Министарства културе: www.kultura.gov.rs.

 

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Достављени материjали се не враћају.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

 

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова на телефоне:

за област непокретног културног наслеђа                          011 292-78-95

за област археолошког наслеђа                                            011 292-78-91

за област музеjског наслеђа                                                  011 292-78-48

за област нематеријалног културног наслеђа                     011 292-78-68

за област архивскe грађе                                                       011 292-78-68

за област библиотечко-информационе делатности            011 292-89-60

за област старе и ретке библиотечке грађе                         011 292-89-60

за област дигитализације културног наслеђа                     011 292-78-94