Конкурс

Датум објаве: 05.12.2023.  Датум истека рока за пријављивање: 15.01.2024.

Стари традиционални занати – заштита нематеријалног културног наслеђа, његова савремена интерпретација и примена

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21, 78/21 и 76/23 ) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Одлуке о расписивању конкурса број: 000404981 2023 11800 001 013 630 002 од 01.12.2023. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину  („Службени гласник РС“, бр. 92/23)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

расписује

К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање проjеката у области заштите старих традиционалних заната и њихове савремене примене за 2024. годину

 

Назив конкурса:

Стари традиционални занати – заштита нематеријалног културног наслеђа, његова савремена интерпретација и примена

 

ОПШТИ ЦИЉ КОНКУРСА: подстицање очувања старих традиционалних заната и њихова примена у савременом стваралаштву

 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:

 1. Заштита и очување старих традиционалних заната кроз њихову примену у савременом стваралаштву.
 2. Промоција иновативних идеја и пројеката који повезују старе традиционалне занате са примењеном уметношћу, савременим технологијама и материјалима.
 3. Подстицање пројеката који користе старе традиционалне занате као инспирацију за стварање савремених дела.
 4. Подршка пројектима едукације, обуке и преношења знања о старим традиционалним занатима.
 5. Подршка уметницима, занатлијама и предузетницима у развоју и примени савремених интерпретација старих традиционалних заната.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, заштите културног наслеђа, као и друга правна лица регистрована за обављање делатности очувања старих, традиционалних и уметничких заната, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, сходно члану 74. Закона о култури.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА:

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс утврђени су чланом 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) гласе:

 1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2)  квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3)  капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(1) стручни капацитети,

(2) неопходни ресурси;

4) финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5)  степен утицаја на квалитет културног живота заједнице.

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈЕГ ЋЕ СЕ ВРЕДНОВАТИ ПРОЈЕКТИ ПРИЈАВЉЕНИ НА КОНКУРС је:

 1) допринос остваривању родне равноправности, унапређења положаја националних мањина и права друштвено осетљивих група.

 

Уз правилно попуњен Формулар, комплетну документацију чине и обавезни прилози:

Прилог 1: Копија регистрације подносиоца/корисника средстава код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац/корисник регистрован (Поред наведене документације ОБАВЕЗНО је достављање и Обавештења о разврставању).

Јавне установе, као ни задужбине, фондације, удружења и друга правна лица регистрована у АПР-у - не достављају овај прилог већ извод из АПР-а.

Прилог 2: Основни подаци о подносиоцу пројекта (максимално 150 речи); Биографије руководиоца пројекта и сарадника на пројекту;

Прилог 3: Кратак опис улога и задужења у пројекту за све чланове пројектног тима;

Прилог 4: Детаљан опис пројекта - опис, методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени пројектом, мисија, визија и оправданост пројекта, и друго (приложити опис највише на 2 странице, уз које је могуће приложити публикације, други штампани материјал, као и аудио, видео, дигитални и други материјал о пројекту или подносиоцу).

Прилог 5: Доказ о намери финансирања пројекта од стране других учесника у финанисрању пројекта (документ мора да садржи износ средстава опредељених за финансирање из других извора оверен од стране суфинансијера);

Прилог 6: Копија регистрације подносиоца са описом делатности за обављање послова заштите, очувања и унапређења старих традиционалних и уметничких заната или копија потписаног уговора о сарадњи на реализацији пројекта са правним лицима регистрованим за обављање послова заштите, очување и унапређења старих традиционалних и уметничких заната (копије потписаног уговора о сарадњи достављају правна лица која у оквиру своје делатности не обављају наведене послове);

Прилог 7: Подаци о реализованим пројектима у овој области-листа референци са линковима (назив пројекта, учесници, период реализације, укупна вредност пројекта у динарима).

Прилог 8: Мишљење, препорука или рецензија пројекта (највише на једној страни).

Препоруку, мишљење или рецензију може дати установа културе или стручњак у области заштите, очување и унапређења старих традиционалних и уметничких заната.

Препоруку, мишљење или рецензију не може дати особа која учествује у пројекту.

Финансирање пројеката вршиће се у складу са расположивим буџетским средствима.

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 1. Конкурсна комисија коју образује Министарство културе разматра пријављене пројекте и доноси Предлог решења о избору пројеката на основу приложене документације и у њој наведених података о пројекту, а средства се додељују наменски за конкретан пројекат, те НИЈЕ МОГУЋЕ вршити накнадну промену корисника средстава нити промену самог пројекта/уместо изабраног пројекта предложити други пројекат, тј. вршити пренамену опредељених средстава.
 2. Везано за наменско коришћење додељених буџетских средстава, посебно наглашавамо да трошкови пројекта морају бити:
 • неопходни за спровођење активности и да су усаглашени са принципима законитости и економичног финансијског управљања што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац);
 • стварни трошкови подносиоца пријаве или његових партнера током периода реализације пројекта;
 • евидентирани током реализације пројекта, у обрачунима или пореским документима подносиоца пријаве или његових партнера, те да су препознатљиви и проверљиви, и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Министарству културе Републике Србије.

Сви промо материјали морају имати јасно наведен податак да је Министарство културе подржало реализацију пројекта. Векторска решења за промовисање пројекта су постављена на званичном сајту Министарства културе:  www.kultura.gov.rs.

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства;
 2. добитници средстава на Конкурсима Министарства културе расписаним у 2023. години, за који нису поднели финансијски и наративни извештај у прописаном року.

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА:

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страни Министарства, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Пријаве на конкурс подносе се Министарству у року од 05.12.2023. године до 15.01.2024. године, на одговарајућем пријавном обрасцу у четири (4) примерка и прилозима у једном (1) примерку, обавезним слањем путем поште и мејлом.

Путем поште на адресу:

Министарство културе,

Влајковићева број 3, 11000 Београд

са назнаком – КОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката у области заштите старих традиционалних заната и њихове савремене примене за 2024. годину

и обавезно електронским путем, на следећу адресу:  konkurs.zanati@kultura.gov.rs

са насловом мејла: КОНКУРС за финансирање или суфинансирање проjеката у области заштите старих традиционалних заната и њихове савремене примене за 2024. годину

Потпуну пријаву на конкурс чини уредно попуњен и оверен образац пријаве и прилози.

Пријавни образац (формулар за пријаву) може се прeузети на званичној интернет страни Министарства културе: www.kultura.gov.rs у дну текста Конкурса.

Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.

Достављени материjали се не враћају.

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс Министарства, заинтересовани се могу обратити сваког радног дана од 10.00 до 12.00 часова на телефон 011 292-8961 и 011 292-78-91 или путем мејла на konkurs.zanati@kultura.gov.rs.