Конкурс

Датум објаве: 05.01.2024.  Датум истека рока за пријављивање: 05.02.2024.

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2024. години

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16, 30/16-испр., 6/2020, 47/21, 78/21 и 76/23) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), Решење о расписивању конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из  области дигитализације савременог стваралаштва у 2024. години, број :  000477060 2023 11800 002 001 000 001 од 21.12.2023.године,  а у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024.годину („Службени гласник РС“, број: 92/23) 

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Сектор за савремено стваралаштво

расписује

К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2024. години

 

Предмет конкурса jе финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације савременог стваралаштва и обухвата следеће области:

I Област - Едукација и промоција дигитализације савременог стваралаштва (минимални износ по пројекту је 300.000 динара; максимални износ по пројекту је  1.000.000 динара) 

 

Више о области:

Организовање јавних догађаја, обука, семинара и радионица за учеснике у процесу дигитализације савременог стваралаштва у циљу промоције и популаризације примене савремених технологија у овој области.

 

Теме у оквиру Области:

 • ауторска и сродна права
 • унапређење процеса дигитализације савременог стваралаштва
 • начини примене дигитализације у области савременог стваралаштва
 • технике обраде дигитализованог материјала и управљања дигитализованом грађом
 • начини унапређења видљивости рада на интернету
 • привлачење и развој публике савремене културе и уметности иновативним приступима и употребом савремених дигиталних технологија
 • употреба дигиталних технологија у сврху подршке унапређењу савременог уметничког стваралаштва
 • приступ програмима савременог стваралаштва путем дигиталних технологија
 • јачање сарадње са науком, туризмом, привредом и образовањем
 • унапређење положаја националних мањина и друштвено осетљивих група кроз унапређење културне понуде посредством савремених технологија уз повећање партиципације
 • развој јасне, иновативне и одрживе иницијативе уз креирање нових културних производа и услуга који одговарају на промене и захтеве тржишта
 • развој публике у култури
 • унапређење видљивости савремене уметности као суштинског уметничког израза културе у циљу подстицања интересовања шире јавности кроз снажније присуство на интернету
 • трансформација савременог културног израза у дигиталном окружењу

 

II  Област – Дигитализација у области савременог стваралаштва, набавка опреме и развој софтверских и мултимедијалних решења

Дигитализација у области савременог стваралаштва; подизање информационо-комуникационих капацитета за потребе обављања процеса дигитализације савременог стваралаштва; развој софтверских решења, и дигиталних алата (минимални износ по пројекту је 500.000 динара; максимални износ по пројекту је 1.500.000 динара)

 

Подобласти:

 • Дигитализација у области савременог стваралаштва уз оснаживање информационо- комуникационих капацитета (опрема која обезбеђује дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације) за потребе обављања процеса дигитализације савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитализоване грађе и управљања дигиталном грађом.
 • Развој, унапређење и одржавање софтверских решења, апликација, платформи, алата и других мултимедијалних решења у области савременог стваралаштва, која имају за циљ едукацију, представљање културе и уметности, и развој културних и креативних индустрија;

 

Софтверска решења, апликације, платформе и алати је пожељно да укључе следеће специфичности:

 • навигацију кроз мапу Србије
 • филтере за претрагу у циљу једноставнијег, бржег и оптимизованог коришћења
 • ГПС, Bluetooth, учитавање кода или других технологија
 • додатне информације о ценама карата, календару догађаја, радном времену установе савременог стваралаштва, паркингу и приласку за инвалидна лица
 • укључивање публике у креирање сопственог искуства- персонализација праћења програма
 • могућност пријављивања корисника на мапи (присутност на догађају) уз остављање коментара у виду текста, фотографије или видеа са места догађаја
 • аутоматски превод
 • елементе проширене стварности (augmented reality-AR), виртуелну реалност (virtual reality- VR), текстуалне, аудио и видео материјал као и 3Д објекте
 • алате за повезивање са друштвеним мрежама
 • компатибилност за коришћење на платформама Андроид, IOS и Windows

 

Правно лице које имплементира софтверска решења, апликације, платформе, алате и друга мултимедијална решења мора извршити обуку за администрирање и израдити упутства са инструкцијама у циљу одрживости пројекта.

Потребно је уврстити обавезу предвиђеног периода гаранције и одржавање софтверских решења, апликација, платформи, алата и других мултимедијалних решења.

Потребно је уврстити у обавезу да власнички код софтверског решења, апликације, платформе, алата и другог мултимедијалног решења припада носиоцу пројекта.

 

Заједничке напомене за све области:

 • Приказани лимити у оквиру области односе се само на средства која се потражују од Министарства културе за реализацију пројекта. Укупна вредност пројекта може бити виша од наведене у лимиту (средства од Министарства + сопствена/партнерска);
 • Уколико имате партнера на пројекту који пружа финансијску подршку реализацији пројекта, потребно је да имате доказ о намери финансирања са јасно наведеним називом пројекта и износом. Доказ о намери финансирања је један од обавезних прилога који достављате уз конкурсни материјал;
 • Уколико немате финансијских партнера на реализацији пројекта и/или немате могућности да сопственим финансијским средствима допринесете реализацији пројекта, у табели буџета конкурса у тој рубрици уписујете 0 (нула);
 • Посебно напомињемо да је 6. јануара 2023. године ступио на снагу Правилник о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“ број: 143/2022) о чему су дописом Министарства финансија односно надлежне филијале Управе за трезор, обавештени корисници јавних средстава.

 

Правилником је утврђено да су корисници буџетских средстава и то: јавна предузећа, привредна друштва, удружења, фондације и задужбине, предузетници, цркве и верске заједнице, задруге и др (Тип Корисника јавних средстава 7 и 8 у евиденцији Управе за трезор) дужни да отворе посебне наменске подрачуне у надлежној филијали Управе за трезор за сваки појединачни програм/пројекат који се финансира средствима буџета Републике Србије.

По престанку основа за отварање наменског подрачуна за сваки програм/пројекат, корисници су дужни да наменски подрачун затворе.

Основ за отварање наменског подрачуна у надлежној филијали Управе за трезор је Решење о додели средстава за суфинансирање и финансирање пројеката у области заштите културног наслеђа и дигитализације које доноси Министарство културе у роковима предвиђеним текстом јавног конкурса.

Корисници јавних средстава су у обавези да се упознају са свим обавезама и процедурама регулисаним Правилником о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“ број: 143/2022)  и да исти примењују.

 • Сви промо материјали морају имати јасно наведен податак да је Министарство културе подржало реализацију пројекта. Векторска решења за промовисање пројекта су постављена на званичном веб сајту Министарства културе.

 

 

Циљеви конкурса:

 • допринос заштити дигитализованог савременог стваралаштва, дуготрајно чување, стварање нове и допуна постојеће грађе;
 • допринос развоју и презентацији савременог стваралаштва применом нових технологија у циљу популаризације процеса дигитализације у овој области;
 • подизање свести о значају процеса дигитализације савременог стваралаштва
 • јачање капацитета институција и појединаца за обављање процеса дигитализације;
 • унапређење дигиталних метода и техника за пописивање, чување, представљање и анализу дигитализованог савременог стваралаштва
 • обезбеђивање системског, квалитетног и уједначеног приступа дигитализованој грађи;
 • допринос националном и интернационалном умрежавању дигитализованог савременог стваралаштва;
 • заштита и продукција дигиталног стваралаштва
 • ширење и стварање нове публике путем дигиталних комуникационих канала
 • развој напредних дигиталних платформи, апликација, алата и дигиталних услуга за дугорочне пројекте дигитализације савременог стваралаштва и употреба нових технологија у свим фазама процеса дигитализације у култури које ће допринети континуираном раду на развоју културних навика и потреба друштва;
 • унапређење приступачности и стварање предуслова за  презентацију дигитализованог културног наслеђа особама са инвалидитетом.
 • унапређење знања и друштвених интеракција публике са културним програмом у дигиталном окружењу кроз партиципативне формате
 • примена нових технологија у уметничкој продукцији и културним праксама, афирмисање нових модела уметничке продукције
 • едукација и повезивање различитих уметничких дисциплина
 • вођење инклузивног дијалога
 • развој модела комуникације са примаоцима савремених културних услуга и производа
 • ефикасна међународна промоција и видљивост српске културе
 • систематска дигитализација и архивирање материјала из области савремене уметности
 • професионална сарадња и повезивање актера у области културе – посебно сарадња јавног, цивилног и приватног сектора, и повезивање области културе са образовањем, науком, туризмом, урбанистичким и просторним планирањем и другим областима;

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

(а) стручни, односно уметнички капацитети,

(б) неопходни ресурси;

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Неће се разматрати:

 1. једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима Министарства културе
 2. пројекти са изразито комерцијалним ефектима;
 3. добитници средстава на Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката у Републици Србиjи који нису испоштовали уговорне обавезе- у прописаном року и форми поднели завршни наративни и финансијски извештај
 4. пројекти који су слични или идентични са постојећим решењима или са пројектима који су у процесу реализације у које је укључено Министарство 

 

Право учешћа на конкурсу имаjу установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, други субјекти у култури као и правна лица која послују у области информационо комуникационих технологија, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури.

Учесник Конкурса може конкурисати са више проjеката, али један исти пројекат не може бити пријављен на више конкурса овог министарства.

 

Конкурсни рок:

Конкурс је отоврен од 5. јануара 2024. године до 5. фебруара 2024.годнине

Штампану форму формулара потребно је доставити у 4 примерка, а прилоге у једном примерку. Овогодишњи формулари (преузети  са званичне интернет презентације Министарства културе за конкретну област)  попуњени прецизно и у складу са захтевима у формулару, са финансијским средствима исказаним искључиво у динарима. Пријаве написане руком и писаћом машином нису допуштене;

 • Изјаве број 1. и 2, које се налазе на крају пријавног формулара и то :
 • Изјаву бр. 1, којом подносилац пријаве потврђује да је извршио све обавезе према Министарству културе са претходних конкурса, гарантује тачност достављених података те се обавезује да ће наменски користити средства и доставити Извештај о реализацији пројекта, као и да ће у штампаним материјалима и током реализације пројекта јасно назначити подршку Министарства културе;
 • Изјаву бр. 2, којом се подносилац пријаве изјашњава о начину прибављања извода из регистра АПР .
 • Правна лица чији је оснивач Република Србија, орган аутономне покрајине или орган локалне самоуправе, треба да доставе копије решења о упису у судски регистар, односно, код надлежног органа;

 

Конкурсни материјал мора бити послат у  засебно, у једној коверти (формулари и прилози) по пројекту, и имати засебан доказ о слању пројекта. Пријава на конкурссе шаље поштом на адресу: Министарство културеВлајковићева број 3, 11000 Београд са назнаком - КОНКУРС за финансирање или  суфинансирање проjеката из области дигитализације савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2024. години . Формулар за пријаву на конкурс можете преузети на званичној интернет презентацији Министарства културе kultura.gov.rs

Информације о прилозима налазе се у конкурсном формулару.

Достављени материјали се не враћају.

 

Решење о избору пројеката и висини додељених средстава биће донето у року од 60 дана од дана окончања пријема конкурсне документације.

Резултати конкурса биће објављени и на званичној интернет страници Министарства културе. На тај начин ће Министарство културе обавестити јавност и подносиоце пријава о резултатима конкурса.

 

НАПОМЕНА:

Неблаговремене и недопуштене пријаве, биће одбачене.

У случају непотпуне и неразумљиве пријаве Министарство обавештава подносиоца пријаве на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року.

Додатне информациjе се могу добити путем електронске поште: tijana.despotovic@kultura.gov.rs или телефонским путем на 011/292-8955.