Konkurs

Datum objave: 30.12.2021.  Datum isteka roka za prijavljivanje: 28.02.2022.

Konkurs GRADOVI U FOKUSU 2022

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr. i 6/20, 47/21 i 78/21), Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik  RS", br. 62/06, 47/11, 93/13, 99/13 - usklađeni din. izn., 125/14 - usklađeni din. izn. i 95/15 - usklađeni din. izn., 83/16, 91/16 - usklađeni din. izn., 104/16 - usklađeni din. izn., 96/17 - usklađeni din. izn., 89/18 - usklađeni din. izn., 95/18-dr.zakon, 86/19 - usklađeni din. izn., 126/20- usklađeni din. izn., 99/21- usklađeni din. izn.i 111/21- usklađeni din. izn.,) i  Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  ("Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17),

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA
 

Raspisuje

K O N K U R S
GRADOVI U FOKUSU 202
2

 U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2022, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu. Izabrane JLS poneće titulu - Grad u fokusu, koja će im omogućiti da budu prepoznate kao relevantni nacionalni centri razvoja kulture i na taj način postanu vidljivije na kulturnoj mapi Republike Srbije i Evrope.

Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Godišnje predloge programa JLS će dostavljati u vidu konkursne dokumentacije - projekta.

Opšti ciljevi Programa:

 1. Unapređena oblast kulture i umetnosti u lokalnim sredinama;
 2. obogaćen kulturni život;
 3. podstaknut razvoj kreativnosti i kulturne raznolikosti;
 4. prepoznate specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice.

Program Gradovi u fokusu doprineće ostvarenju ciljeva Ministarstva koji se odnose na uspostavljanje predvidive i konzistentne kulturne politike koja obuhvata savremeno stvaralaštvo, zaštitu i unapređenje kulturnog nasleđa, kao i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi Programa

 1. Podstaknut doprinos kulture dugoročnom i održivom razvoju JLS u skladu sa njihovim strateškim  prioritetima;
 2. ojačani kapaciteti kulture na lokalnom nivou, kao i unapređena međuresorna (obrazovanje, istraživanje, životna sredina, urbani razvoj, socijalna politika, ekonomski razvoj i kulturni turizam) i međusektorska (javni, privatni i civilni sektor) saradnja;
 3. obogaćena kulturna ponuda i podignut kvalitet sadržaja;
 4. očuvana i unapređena kulturna raznolikost i interkulturni dijalog;
 5. unapređena i osavremenjena kulturna infrastruktura;
 6. zaštićeni i revitalizovani spomenici kulture;
 7. unapređena regionalna i međunarodna kulturna razmena i saradnja;
 8. unapređena dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima i podstaknuta kulturna participacija sa posebnim osvrtom na osetljive društvene  grupe;
 9. stvoreno podsticajno okruženje za kreativne izraze samostalnih umetnika i pojedinaca u kulturi.

Uslovi/pravo učešća na konkursu

Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji.

Podnosilac prijava je isključivo JLS (grad ili opština).

Prilikom izbora projekata/programa JLS vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti.

S obzirom da su podnosioci projekta JLS, svi subjekti u kulturi nezavisno od ovog Programa, imaju pravo da sa drugim projektima apliciraju na ostale konkurse Ministarstva za sufinaniranje projekata u datoj godini.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, posebno će se voditi računa i o:

 • Kvalitetu, konceptu sadržaja i formatu predstavljanja (broju i raznolikosti planiranih kulturnih događaja i manifestacija na godišnjem nivou lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera);
 • relevantnosti sadržaja;
 • modelima evaluacije i indikatorima;
 • uključenosti organizacija civilnog društva i privrednih subjekata;
 • participaciji stanovništva a posebno osetljivih društvenih grupa u realizaciji programa;
 • afirmisanju specifičnosti lokalnih kulturnih identiteta i tsl.;
 • budžetu (izbalansiranosti i sveobuhvatnosti strukture budžeta prema: oblasti, programima i investicionim i infrastrukturnim ulaganjima);
 • stepenu posedovanja potrebne dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih podprojekata i
 • vidljivosti projekta (marketinški plan aktivnosti).

Opšti plan finansiranja:

Pored toga što program Gradovi u fokusu finansiraju Ministarstvo i JLS, posebno će se, prilikom selekcije voditi računa i o postojanju drugih izvora (su)finansiranja, koje će JLS obezbediti u svojim budžetima.

Prilikom planiranja budžeta, obavezno je uvrstiti i troškove stručnog nadzora za infrastrukturne podprojekte kao i troškove eksterne revizije projekta.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu.

Prijava na Konkurs traje od  30. decembra 2021. godine do 28. februara 2022. godine.

Rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biće doneto najkasnije do  28. aprila 2022. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

JLS koje do sada nisu bile podržane od strane ministarstva na prethodnih 6 konkursa Gradovi u fokusu, OBAVEZNE SU DA OBAVE KONSULTACIJE sa zaduženim licem iz ministarstva (Đurđijana Jovanović). Ostali imaju pravo, ali nemaju obavezu. Konsultacije se obavljaju po dogovoru.

JLS čiji su projekti, u proteklih šest konkursnih ciklusa finansijski podržani na konkursu GRADOVI U FOKUSU imaće dodatnu obavezu da posebno obrazlože merljivim sredstvima, tj. indikatorima, po slobodnom izboru, stepen:

 • podrške razvoju kulturnih kapaciteta;
 • unapređenja oblasti kulture i umetnosti u svojoj sredini;
 • obogaćenja kulturnog života;
 • podstaknutosti razvoja kreativnosti i kulturne raznolikosti zajednice;
 • prepoznavanja specifičnosti kulturnog identiteta i održivog razvoja lokalne zajednice,

polazeći od baznih vrednosti godine kada su dobili sredstva.

Na primer:

 • povećan broj posetilaca za 10%;
 • povećan broj programa za 15%;
 • dupliran broj partnera;
 • uvećan broj medijskih objava 3 puta;
 • uvećana finansijskih sredstava za 7%;
 • prepoznate specifičnosti zajednice: dijalekt, svila, boja, ambijent, arhitektura, epoha, struktura stanovništva i tsl.

Prijave se dostavljaju u dva (2) primerka, poštom na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja

Vlajkovićeva br.3, 11000 Beograd

sa naznakom - Konkurs Gradovi u fokusu 2022

i elektronskim putem (samo formular u vord dokumentu) na adresu: gradoviufokusu@kultura.gov.rs.

Formular za prijavu se može preuzeti na zvaničnoj internet strani Ministarstva: www.kultura.gov.rs

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

NAPOMENA:  

 1. Neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.
 2. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Kontakt osoba:

Đurđijana Jovanović

mob: 064/ 6705 316;

int. adr.: djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs;

* Beograd i Novi Sad neće biti razmatrani, imajući u vidu naprednu  kulturnu infrastrukturu ovih gradova