Радна група за пружање стручне помоћи у оквиру израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, комплекс музеја на отвореном – Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице Српске

 1. Образује се Радна група за пружање стручне помоћи у оквиру израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, Комплекс музеја на отвореном у настајању - Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице српске (у даљем тексту: Радна група).

 

 1. Послове израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, Комплекс музеја на отвореном у настајању - Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице српске (у даљем тексту: Процена и План) обавља Развојно Иновациони Систем доо (Београд, ул. Карађорђева 5).

 

 1. Задаци Радне групе су:
 • да омогући процес израде Процене и Плана пружањем стручне помоћи и достављањем потребних података;
 • да разматра, анализира и верификује израђену документацију у складу са постављеним циљевима и задатим роковима;
 • да омогући и учешће стручњака за потребе додатних консултација и достављања података;
 • да сачини закључке са препорукама за област управљања ризицима од катастрофа за покретна и непокретна културна добра у складу са  националним законодавством, стандардима и методологијом Унеска, а на основу реализованих радионица и примењене праксе у оквиру пројекта Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа – друга фаза.

 

У Радну групу именују се:

 

 • Асја Драча Мунтеан, в.д помоћника министра у Министарству културе и информисања, Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе;
 • Игор Јовичић, в.д. секретара Министарства културе и информисања;
 • Мирослава Турковић, саветник, Сектор за међународне односе и европске  интеграције у области културе, Министарство културе и информисања, координатор Радне групе;
 • др Невена Дебљовић Ристић, архитекта -саветник, вођа стручног тима за манастир Студеницу, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • мр Маја Ђорђевић, археолог, конзерватор-истраживач, Републички завод за заштиту споменика културе;
 • Јелена Филиповић, архитекта- конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин;
 • Дејан Радовановић, историчар уметности-конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе – Петроварадин;
 • Ненад Војновић, секретар Галерије Матице српске.

 

 1. Начин и динамика рада Радне групе, као и задужења сваког од чланова утврдиће се на првом састанку Радне групе.

 

 1. Члановима Радне групе који немају радно-правни статус државног службеника припада право на накнаду за учешће у раду Радне групе.

 

 1. Ово решење ступа на снагу даном доношења.

 

Образложење

 

            Министар културе и информисања овим решењем образује Радну групу за  пружање стручне помоћи у процесу израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за манастир Студеницу, Комплекс музеја на отвореном у настајању - Кућа Савића у Нештину и Галерију Матице српске (у наставку: Процена и План). Задатак Радне групе је да омогући реализатору израде Процене и Плана - Развојно Иновациони  Систем доо (Београд, Карађорђева 5) стручну помоћ и потребне консултације, а у циљу завршетка истих. Такође, задатак Радне групе је да разматра, анализира и верификује израђену документацију, да омогући и учешће стручњака за потребе додатних консултација и достављања података и да сачини закључке са препорукама за област управљања ризицима од катастрофа за покретна и непокретна културна добра у складу са националним законодавством, стандардима и методологијом Унеска, а на основу реализованих радионица и примењене праксе у оквиру пројекта Управљање ризицима од катастрофа у области културног наслеђа – друга фаза.

 

                  Чланом 28. Уредбе о начелима за унутрaшње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе прописано је да руководилац, директор органа у саставу или директор службе Владе који је одговоран Генералном секретару Владе може да оснује посебну радну групу и у њу именује стручњаке у одговарајућим областима да би пружили стручну помоћ у најсложенијим пројектним задацима.

 

                  Чланом 23. став 2. Закона о државној управи, прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.