У Сектору за информисање и медије обављају се послови у области јавног информисања, који се односе на: припремање и спровођење стратешких аката; припремање радних верзија закона, нацрта и предлога закона, других прописа и општих аката, као и образложења и прилоге уз наведена акта; вршење надзора над спровођењем закона; давање мишљења и стручних објашњења о примени закона и других прописа; припремање предлога аката, са образложењима и прилозима, које доноси Влада; предлагање мера за унапређење стања; праћење медијске концентрације и стварање услова за развој и заштиту медијског плурализма; нормативно регулисање нових медија; праћење рада установа у области јавног информисања чији је оснивач Република Србија; пројектно суфинансирање ради заштите јавног интереса; расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања; обезбеђивање услова за остваривање и унапређивање права на информисање припадника националних мањина и особа са инвалидитетом; обезбеђивање услова за остваривање и унапређивање права на информисање становништва на територији АП КиМ; праћење и предузимање мера за информисање на језику и писму припадника српског народа у земљама региона; израду извештаја о спроведеним конкурсима; праћење извршења уговорених обавеза; контролу извештаја корисника државне помоћи; сарадњу са Комисијом за контролу државне помоћи; припрему финансијског плана сектора; издавање докумената представницима иностраних медија и дописништвима иностраних медија у Републици Србији и пружање помоћи у раду; вођење Евиденције представника иностраних медија и Евиденције дописништава иностраних медија; припрему извештаја о спровођењу основних међународно правних аката о људским и мањинским правима у Републици Србији; мултилатералну и билатералну сарадњу; процес хармонизације политика и прописа са правним тековинама Европске уније; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ; припрему стратешких и програмских документа за финансирање из фондова ЕУ; спровођење мера за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ, припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројекатафинансираних из фондова ЕУ; праћење спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању и учествовање у преговорима о придруживању  као и други послови из делокруга Сектора.

Контакт

Појединачна давања

Акредитација страних новинара

Банери за медијске садржаје