Sektoru za informisanje i medije obavljaju se poslovi u oblasti javnog informisanja, koji se odnose na: pripremanje i sprovođenje strateških akata; pripremanje radnih verzija zakona, nacrta i predloga zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i obrazloženja i priloge uz navedena akta; vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona; davanje mišljenja i stručnih objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa; pripremanje predloga akata, sa obrazloženjima i prilozima, koje donosi Vlada; predlaganje mera za unapređenje stanja; praćenje medijske koncentracije i stvaranje uslova za razvoj i zaštitu medijskog pluralizma; normativno regulisanje novih medija; praćenje rada ustanova u oblasti javnog informisanja čiji je osnivač Republika Srbija; projektno sufinansiranje radi zaštite javnog interesa; raspisivanje i sprovođenje konkursa za projekte iz oblasti javnog informisanja; obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom; obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje stanovništva na teritoriji AP KiM; praćenje i preduzimanje mera za informisanje na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; izradu izveštaja o sprovedenim konkursima; praćenje izvršenja ugovorenih obaveza; kontrolu izveštaja korisnika državne pomoći; saradnju sa Komisijom za kontrolu državne pomoći; pripremu finansijskog plana sektora; izdavanje dokumenata predstavnicima inostranih medija i dopisništvima inostranih medija u Republici Srbiji i pružanje pomoći u radu; vođenje Evidencije predstavnika inostranih medija i Evidencije dopisništava inostranih medija; pripremu izveštaja o sprovođenju osnovnih međunarodno pravnih akata o ljudskim i manjinskim pravima u Republici Srbiji; multilateralnu i bilateralnu saradnju; proces harmonizacije politika i propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU; pripremu strateških i programskih dokumenta za finansiranje iz fondova EU; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekatafinansiranih iz fondova EU; praćenje sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i učestvovanje u pregovorima o pridruživanju  kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Kontakt

Pojedinačna davanja

Akreditacija stranih novinara

Baneri za medijske sadržaje